Źródła

1. Akta austriackich sądów wojskowych I korpusu w Krakowie – k.k Garnisonsgericht zu Krakau, AGAD, zespół ASWK.

2. Akta austriackich sądów wojskowych I korpusu w Krakowie – k.k Landwehrgericht zu Krakau, AGAD, zespół ASWKL.

3. Akta Dyrekcji Policji w Krakowie, AP Kraków, zespół DPKr.

4. Chrzanowski L., Einige Bemerkungen gegen die Befestigungs Krakau’s den Mitgliedern der gemeinschaftlichen Delegation, durch ein Mitglied des Reichsrates, zur geneigten Würdigung gewidmet, Krakau 1868.

5. Dekret kancelarii nadwornej z dnia 28 IV 1848r., nr 12242, tłumaczenie, maszynopis niedatowany, CAW, Dok. V.I.371.5.270.

6. Erbaungsdaten der Befestigungsobjekte der Lagerfestungs Krakau, tabela rękopiśmienna, Geniedirektion in Krakau, Krakau 1909; CAW, sygn. Dok. V.I.371.5.74.

7. Ewidencja obiektów fortecznych, fortecznych magazynów amunicyjnych, prochowni, byłych składów inżynieryjnych itp., tabela rękopiśmienna, Dowództwo Okręgu Generalnego w Krakowie, Kraków 1919; CAW, Dok. V. I.371.5.265.

8. Instruierender Bericht, Stadtkommandantur Krakau (?), maszynopis niedatowany, CAW, Dok.V.I.371.5.260.

9. Notatka objaśniająca do wniosku budowlanego celem przeprowadzenia fortu Marszowiec krakowskiego Obozu warown. do stanu pierwotności i używalności, maszynopis, Zarząd Forteczny Obozu Warownego w Krakowie, Kraków 1920, CAW, MSW I.300.41.123.

10. Odpis okólnika starosty podgórskiego z 8 maja 1897r. w sprawie ustanowienia nowych rejonów fortecznych, rękopis, CAW, Dok. V.I.371.5.100.

11. Obóz Warowny Kraków. Forty kategorii “b” z konserwacją. Fort łącznikowy Bodzów, tabela rękopiśmienna, Oddział Inżynierii i Saperów Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, CAW, Dok. I.371.5.267.

12. Obóz Warowny Kraków. Fort główny “Łysa Góra”, tabela rękopiśmienna i plany, Oddział Inżynierii i Saperów Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, Kraków 1925, CAW, Dok V.I.371.5.100.

13. Pismo Kierownictwa Rejonu Inżynieryjno – Saperskiego w Krakowie do Szefostwa Inżynierii i Saperów Dowództwa Okręgu Korpusu V w sprawie zabezpieczenia fortu “Borek” z dnia 29 października 1924, maszynopis, CAW, MSW. I.300.42.57.

14. Pismo Szefa Sztabu Generalnego do Szefa Departamentu V MSWojsk. w sprawie zniesienia ograniczeń budowy w rejonie Obozu Warownego Kraków, maszynopis, Ministerstwo Spraw Wojskowych Oddział I Sztabu Generalnego, Warszawa 22 marca 1923 r., CAW, MSW.I.300.42.57.

15. Pismo zastępcy szefa Działu Budowlano – Kwaterunkowego Okręgu Generalnego w Krakowie do Ministerstwa Spraw Wojskowych Dep. VIII Budowlany w sprawie budowy Domu Żołnierza z dn. 23 sierpnia 1921 r., maszynopis, CAW, MSW.I. 300.42 94.

16. Protokół spisany dnia 23 kwietnia 1923 na “Kopcu Kościuszki” na skutek pisma Dow. Okr. Korp. N° V w Krakowie L: 1968/sz. I. Z 6/4 1923 względnie Okr, Dyr. Rob. Publ. Krakowskiego Województwa L:III 1408 z 14/3 1923 i M. R. Publ. Dep. 31 dz. Ixa 42 b z 3/3 1923, rękopis, CAW, MSW. I.300.42.61.

17. Protokół spisany dnia 28 sierpnia 1920 r. na forcie Marszowiec zewnętrznego obwodu obronnego Obozu Warownego w Krakowie, rękopis, Zarząd Forteczny Obozu Warownego w Krakowie, Kraków 1920, CAW, MSW I.300.41.123.

18. Schematismus der k.k. Landwehr und der k.k Gendarmerie der im Reichsratte Vertrettenen Königreichen und Ländern, Wien 1914.

19. Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für k.u.k Kriegsmarine, Wien 1914.

20. Sprawozdanie z Czynności i z Publicznych Posiedzeń Izby handlowej i Przemysłowej w Krakowie za rok 1900, Kraków 1900.

21. Statystyka Miasta Krakowa, Zeszyt III, Kraków 1892; zeszyt XII, Kraków 1912.

22. Sprawozdanie sekcji I i II w sprawie zakupna gruntów pofortyfikacyjnych, Kraków 1906.

23. Twierdza Kraków. Ewidencja, teczka ogólna. Część III. Sieć komunikacyjna, maszynopis niedatowany; CAW, Dok..I.371.5.270.

24. Twierdza Kraków. Ewidencja. Teczka ogólna. Część V. Obwieszczenie C.K. Galicyjskiego Namiestnika z 1 XI 1915 r. l. 29730/ Pr. L. G. u. V. B. nr 46 odnośnie ustanowienia komisarza dla Twierdzy Kraków oraz rozszerzenia zakresu działania dyrekcji policji w Krakowie na gminy, które dotychczas do rejonu tej dyrekcji nie należały, tłumaczenie, maszynopis niedatowany, CAW, Dok. I. 371.5.270.

25. Twierdza Kraków. Ewidencja. Teczka ogólna. Część V. Rozporządzenie cesarskie z 6 maja 1915r., dotyczące administracji obszarów twierdz, tłumaczenie, maszynopis niedatowany, CAW, Dok. I. 371.5.270.

26. Twierdza Kraków. Ewidencja. Teczka ogólna. Rejony ograniczeń budowlanych, maszynopis niedatowany, CAW, Dok. I. 371.5.270.

27. Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, tom II, [red.] S. Estreicher, Kraków 1909.

28. Wykaz budowli fortyfikacyjnych z podaniem ilości i rodzaju budynków, powierzchni zabudowanej w metrach, stanu konserwacji, materiału konstrukcyjnego, ewentualnych instalacji i oszacowania z uwzględnieniem % zużycia, tabela rękopiśmienna, Oddział Inżynierii Wojskowej i Saperów Okręgu Generalnego w Krakowie, Kraków, 9 I 1920; CAW, Dok. I.371.5.271.

29. Wykaz obiektów na terenie O. K. V, przeznaczonych do sprzedaży na Fundusz Obrony Narodowej dekretem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 kwietnia 1936 /Dz. Ust. RP nr 30/36 poz. 242 p. 7 i 8 art1/, maszynopis niedatowany, CAW, Dok. V.I.371.5.56.

30. Zarządzenie wykonawcze ministerstwa wojny ad. Oddz. 10 Nr 800 z 1912 r., dotyczące zarządzeń wyjątkowych na wypadek wojny – Część III, Postanowienia szczególne, § 14 […], tłumaczenie, maszynopis niedatowany, CAW, Dok. I.371.5.270.

31. Zusammenstellung der Brücken in der Festung Krakau, Geniedirektion in Krakau, tabela rękopiśmienna, niedatowana (ok. 1916), CAW, I.371.5.265.

Prasa

32. “Czas”, roczniki: 1848, 1850, 1854, 1861, 1863, 1866, 1868, 1869, 1870, 1871, 1885, 1895, 1903, 1907, 1914.

33. “Nowa Reforma”, roczniki: 1907,1914,1915,1917,1918.

Opracowania

34. Baczkowski M., Pod czarno-żółtymi sztandarami, Kraków 2003.

35. Baczkowski M., Inwestycje militarne w Galicji przed I wojną światową, [w:] Fortyfikacje, tom 4, materiały z konferencji naukowej “Twierdza Przemyśl w Galicji”, Przemyśl 2003, s. 17 ? 27.

36. Besiekierski K., Historia fortyfikacji stałej na ziemiach polskich, cz. II: Doba porozbiorowa, [w:] “Saper i inżynier wojskowy” 1928, t. VI – VII, nr 5 – 8.

37. Bieniarzówna J., Małecki J. M., Dzieje Krakowa , t.3, Kraków w latach 1796 – 1918, Kraków 1979.

38. Bochenek R. H., Twierdza Modlin, Warszawa 2003.

39. Bogdanowski J., Fortyfikacje austriackie na terenie Galicji w latach 1850 – 1914, Kraków 1993.

40. Bogdanowski J., Krakowskie forty artyleryjskie. Przemiany rozwojowe i problemy rewaloryzacji, [w:] Fortyfikacja t. II. Fortyfikacja austriacka w Polsce. Stan badań i problemy ochrony. Warszawa – Kraków 1995.

41. Bogdanowski J., Rola krakowskiej twierdzy w I wojnie światowej, [w:] Kraków w czasie I wojny światowej. Materiały z okazji sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1988, Kraków 1990, s. 35 – 52.

42. Bogdanowski J., Warownie i zieleń Twierdzy Kraków, Kraków 1979

43. Brunner M., Die beständige Befestigung, Wien 1909.

44. Brzoskwinia W., Atlas pancerzy Twierdzy Kraków, część I, Główne wyposażenie pancerne fortów Twierdzy Kraków, Atlas Twierdzy Kraków, seria II t. 3, Kraków 2003.

45. Brzoskwinia W., Fortyfikacyjna wieża pancerna 8-centymetrowej armaty M. 94, [w:] “Forteca” nr 1/98 (4).

46. Brzoskwinia W., Kopuła pancerna fortu 44 “Tonie” Twierdzy Kraków, [w:] “Forteca” nr 3 – 4/98 (nr 6 – 7).

47. Brzoskwinia W., Krakowski fort 51 “Rajsko” – fort artyleryjski na polu walki I wojny światowej, [w:] Twierdze i działania wojenne na ziemiach polskich w czasie I wojny światowej, Białystok – Przasnysz 2000, s. 135 – 148.

48. Brzoskwinia W., Szkic związków przyczynowo – skutkowych w fortyfikacji na przykładzie fortu 53a “Winnica” Twierdzy Kraków, [w:] “Forteca” nr 3/97.

49. Brzoskwinia W., [oprac.] Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego. Fortyfikacje austryackie otaczające Kraków, [w:] “Forteca” nr 3 ? 4/98 (nr 6 ? 7).

50. Brzoskwinia W., Hodbod M., Fort 49a “Dłubnia” na tle koncepcji i realizacji głównych fortów pancernych Moritza von Brunnera, [w:] Fortyfikacja t. II. Fortyfikacja austriacka w Polsce. Stan badań i problemy ochrony, Warszawa – Kraków 1995.

51. Brzoskwinia W., Janczykowski J., Zabytki fortyfikacji Twierdzy Kraków, Atlas Twierdzy Kraków, seria II t. 1, Kraków 1998.

52. Chłopek M., Fortyfikacja polowa Twierdzy Kraków, praca złożona do druku, maszynopis w posiadaniu autora; wersja wydana, Forteca

53. Chłopek M., Spis obiektów kubaturowych Twierdzy Kraków, [w:] “Forteca” nr 1/2003 (12), s. 2 – 10.

54. Ciałowicz J., Fortyfikacje na ziemiach polskich w czasie pierwszej wojny światowej, [w:] Studia i materiały do historii wojskowości, t. XII, cz. 1, Warszawa 1966.

55. Cieślikowa A., Woźniczka B., Wygnańcy z Twierdzy Kraków w cesarsko-królewskich obozach, [w:] Krzysztofory nr 22, Kraków 2004, s. 80 – 87.

56. Construction – Details der Kriegsbaukunst, Wien 1880.

57. Czech P., Ostróg forteczny w grupie fortu 47 Twierdzy Kraków, [w:] Fortyfikacja t. II. Fortyfikacja austriacka w Polsce, stan badań i problemy ochrony, Warszawa – Kraków 1995.

58. Demel J., Kraków na przełomie XIX i XX w., [w:] [red.] J. Dąbrowski, Kraków. Studia nad rozwojem miasta, Kraków 1957.

59. Demel J., Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1846 – 1853, Kraków 1951.

60. Demel J., Stosunki gospodarcze i społeczne Krakowa w latach 1853 – 1866, Kraków 1958.

61. Drexler I., Konkursowy plan regulacji Wielkiego Krakowa, Lwów 1911.

62. Encyklopedia Krakowa, Warszawa ? Kraków 2000.

63. Estreicherówna M., Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848 – 1863, Kraków 1968.

64. Forstner F., Twierdza Przemyśl, Warszawa 2000.

65. Die Habsburgermonarchie 1848 – 1918, hrsg. Wandruszka A., Urbanitsch P., Band 5: Die Bewaffnete Macht, Wien 1987.

66. Holewiński M., Problematyka konserwatorska zespołów koszarowych na przykładzie Twierdzy Kraków, [w:] Fortyfikacja t. 1, “O skuteczną ochronę fortyfikacji historycznych”, Warszawa – Kraków 1995.

67. Holewiński M., Twierdza Kraków w świetle przemian koncepcji planistycznych z lat 1846-1870, praca doktorska pod kierunkiem prof. zwycz. dr hab. arch. J. Bogdanowskiego, Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Kraków 1996.

68. Hötzendorf Conrad von F., Aus meiner Dienstzeit 1906 – 1918, Wien 1922 – 29.

69. Janczykowski J., Prace konserwatorskie w forcie nr 31 “Św. Benedykt” w Krakowie, [w:] Fortyfikacja t. II. Fortyfikacja austriacka w Polsce, stan badań i problemy ochrony, Warszawa – Kraków 1995.

70. Janczykowski J., Z problematyki adaptacji krakowskich fortów, Atlas Twierdzy Kraków, seria II t. 2, Kraków 2002.

71. Janczykowski J., Brzoskwinia W., Główne problemy i uwarunkowania działalności miejskich i wojewódzkich organów ochrony dóbr kultury w zakresie ochrony zabytków Twierdzy Kraków, [w:] Fortyfikacja t. II. Fortyfikacja austriacka w Polsce, stan badań i problemy ochrony, Warszawa – Kraków 1995.

72. Jastrzębski B., Besiekierski K., Historia fortyfikacji stałej, cz. 1 i 2, Toruń 1924 – 25.

73. Kleczke K., Wyszyński W., Fortyfikacja stała, Warszawa 1937.

74. Kupka V., Pevnosti Krakov a Přemyšl, Praga 1999.

75. Mikulski M. J., Twierdza Kraków w latach Wielkiej Wojny. Życie wewnątrz fortecznego pierścienia, [w:] Małopolska i Podhale w latach Wielkiej wojny 1914 – 1918, Prace Komisji Historii Wojskowości PTH Oddział w Nowym Targu, tom IV/I, Nowy Targ 2005, s. 321 – 371.

76. Mikulski M. J., Zarys historii rozwoju grupy fortowej “Węgrzce” Twierdzy Kraków, cz. 1, [w:] “Forteca” nr 16, 2004 r., s. 13 – 25.

77. Mörz de Pula K., Der Österreichisch – Ungarische Befestigungsbau 1820 – 1914, Wien 1995.

78. Niewalda W., Rojkowska H., Badania architektoniczne fortyfikacji kleszczowych Wawelu, ich konserwacja i uczytelnienie, [w:] ?Forteca? nr 1/98 (4), s. 12 ? 18.

79. Nowakowski T., Armia austro ? węgierska 1908 ? 1918, Warszawa 1992.

80. Panek R., Wielgus K. [red.], Z galicyjskich pól wzlotów. Początki poczty lotniczej. Lotnicze tradycje i zabytki w krajobrazie Polski południowej, Tarnobrzeg ? Kraków 1999.

81. Purchla J., Jak powstał nowoczesny Kraków, Kraków 1979

82. Purchla J., Kraków ? prowincja czy metropolia ?, Kraków 1996

83. Purchla J., Matecznik polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1992

84. Rodler O.L., Einstige Festung des 19 Jahrhunderts, [w:] ?Das Generalgouvernement? 1944, Heft 1.

85. Rydel J., W służbie cesarza i króla, Kraków 2001.

86. Rzutki M., Rewitalizacja Żurawia, [w:] Fortyfikacja t. XII, Nowożytne fortyfikacje Śląska, Warszawa 2000.

87. Salis ? Soglio D., Mein Leben und was ich davon erzählen will, kann und darf, Stuttgart ? Leipzig 1908.

88. Stegmann N., Der Feldzug von Krakau, [w:] Österreichisch ? Ungarische Kriegsberichte, Wien 1917, Heft 6.

89. Steinitz E., Brosch T., Die Reichsbefestigung Österreichs ? Ungarns zur Zeit Conrads von Hötzendorf, Wien 1937.

90. Suder S., Czyżyny ? wieś moich wspomnień, Kraków 1993

91. Środulska ? Wielgus J., Generał porucznik Emil Gołogórski, [w:] ?Forteca? nr 3/97.

92. Środulska ? Wielgus J., Problem ognia bocznego w fortyfikacji austriackiej, [w:] Fortyfikacja t. II. Fortyfikacja austriacka w Polsce. Stan badań i problemy ochrony, Warszawa ? Kraków 1995.

93. Środulska ? Wielgus J., Rola i znaczenie maskowań fortyfikacyjnych w kształtowaniu krajobrazu parkowego na przykładzie Karkowa, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. M. Łuczyńskiej ? Bruzdy, Kraków 2000.

94. Turowicz A., Działania wojenne 1914 i pierwszej połowy 1915 roku w Małopolsce, [w:] ?Brzesko ? Okocim. Lotnicza baza Najjaśniejszego Pana?, [red.] Panek R., Wielgus K., 2000.

95. Turowicz A., Fort 49a Dłubnia w Krakowie, [w:] ?Ochrona i konserwacja zabytków? 5/1997

96. Turowicz A., Obiekty architektury obronnej użytkowane przez WP, ich ochrona i zagospodarowanie, [w:] ?Ochrona zabytków architektury obronnej. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Społecznych Opiekunów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków i Krajowej Narady Konserwatorskiej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Giżycko 1997?, bdmw.

97. Turowicz A., Obiekty zabytkowe w użytkowaniu wojska [w:] ?Ochrona i konserwacja zabytków? 3/1996

98. Turowicz A., Osobliwy fort Pasternik [w:] ?Spotkania z zabytkami? 10/97

99. Turowicz A., Rola twierdzy Kraków w Kampanii Galicyjskiej 1914 roku i jej ślady w krajobrazie ziemi krakowskiej [w:] Materiały Konferencji TPF, Przemyśl 1999

100. Urban W., Dzieje Bibic 1475 ? 1918, [w:] Wieś podkrakowska w dobie nowożytnej, Kielce ? Kraków 1976.

101. Warchałowski J., Niedzielski T., Grunta pofortyfikacyjne, [w:] ?Architekt? 1908, nr 5.

102. Wild P., Pomnik historii Twierdza Srebrna Góra, [w:] Fortyfikacja europejskim dziedzictwem kultury, tom XVI, ?Forteczne parki kulturowe szansą na ochronę zabytków architektury obronnej, konferencja naukowa Świnoujście 8 ? 10 2004?, Warszawa 2004, s. 151 ? 161.

103. Wróbel W., Troska biskupa Adama Sapiehy o wysiedlonych i uchodźców w latach 1914 ? 1916, bdmw.

104. Zgórniak M., 1914 ? 1918. Studia i szkice z dziejów I wojny światowej, Kraków 1987.

Mapy i plany archiwalne

105. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 1 Fort 31 ?Św. Benedykt?, Kraków 1993.

106. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 2 Fort 49 ?Krzesławice?, Kraków 1994.

107. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 3 Fort ?Kościuszko?, Kraków 1994.

108. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 4 Fort 49? ?Grębałów?, Kraków 1995.

109. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 5 Rakowice – lotnisko twierdzy, Kraków 1996.

110. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 6 Koszary Arcyksięcia Rudolfa, Kraków 1996.

111. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 7 Polowa pozycja wysunięta Dziekanowice ? Bosutów, Kraków 1997.

112. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 8 Fort 51 ?Rajsko?, Kraków 1997.

113. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 9 Dowództwo Okręgu Korpusu, Kraków 1998

114. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 10 Fort 50a ?Lasówka?, Kraków 1998.

115. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 11 Fort 12 (Bastion IVa), Kraków 1999.

116. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 12 Mapa Twierdzy (1899 ? 1904), Kraków 2000

117. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 13 Koszary kawalerii w Kobierzynie, Kraków 2000.

118. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 14 Schrony amunicyjne, Kraków, bdw.

119. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 15 Fort 50 ?Prokocim?, Kraków 2002.

120. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 16 Fort 44 ?Tonie?, Kraków 2003.

121. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 17 Fort 52? ?Skotniki ? Sidzina?, Kraków 2003.

122. Atlas Twierdzy Kraków, seria I t. 18 Fort 52 ?Borek?, Kraków 2004.

123. Militär ? Spitäler im Bereiche der Festungs Krakau, Krakau, April 1917, CAW, Dok.V.I.371.5.83.

124. Obóz Warowny Kraków. Forty kategorii ?b? z konserwacją. Fort łącznikowy Bodzów, Oddział Inżynierii i Saperów Dowództwa Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, CAW, Dok.V.I.371.5.267.

125. Oleata sieci komunikacyjnej 1:25000, [w:] Twierdza Kraków. Ewidencja, teczka ogólna. Część III sieć komunikacyjna, dokument niedatowany, CAW, Dok. V.I.371.5.270.

126. Oleate über alle Objekte zur Erzeugnung und Aufbewahrung Von Pulver und Munition, samtlichen Bauverbots und Sicherheitsrayonen, sowie über alle Gemeindegrenzen im Bereiche der Festung Krakau, Geniedirektion in Krakau, Krakau 1909, CAW, Dok.V.I.371.5.59.

127. Stadt Krakau mit den Vorstädten […], Krakauer Kreis, Bezirk Stadt Krakau, 1848

128. Übersichtsplan über die nichtfortifikatorischen Militärbauobjekte in Krakau und Podgórze, Geniedirektion in Krakau 1910, CAW, Dok. V.I.371.5.242.

129. Sicherhaytsrayon der Werk Dłubnia und Gürtelmunitionmagazin 12, CAW, Dok. V.I.371.5.62.

130. Sicherhaytsrayon der Werk Krzesławice und Gürtelmunitionmagazin 13, CAW, Dok. V.I.371.5.62.

131. Übersichts Plan der Stadt Krakau lit. B und der daselbst im Kriegsfalle aufzustellenden Festungsspitaler, K.u.K. Militär Bau Abteilung in Krakau, Krakau 1902, CAW, Dok.V.I.371.5.83.

132. Übersichts Plan der Stadt Krakau, K.u.K. Genie und Befestigungs Bau Direction in Krakau, Krakau 1894, CAW, Dok.V.I.371.5.94.

133. Übersichtsplan der Stadt Krakau und der daselbst im Kriegsfalle aufzustellenden Festungsspitäler, K.u.K. Militär – Bauabteilung des I Corps, Krakau 1905, CAW, Dok.V.I.371.5.90.

134. Übersichtsplan der Stadt Krakau und der daselbst im Kriegsfalle aufzustellenden Festungsspitäler, K.u.K. Militär – Bauabteilung des I Corps, plan niedatowany, CAW, Dok.V.I.371.5.90.

Przygotował: Marcin “Kuba” Mikulski