Zdjęcie satelitarne przedstawiające zachowaną niemiecką zaporę przeciwpancerną w Stryszowie

Informacje o obiekcie

Typ: Höckerhindernis zapora przeciwpancerna, tzw. zęby smoka

Data budowy: 1944

Pochodzenie: Niemcy

Status: zabytek techniki, jedyny tego typu zachowany w południowej Polsce, drugi po najbardziej znanej tego typu zaporze na Łuku Fortecznym Odry-Warty

Położenie: Stryszów, pow. wadowicki, woj. małopolskie

Linia umocnieńOKH-Stellung b-1

Sąsiednie skupiska obiektów: Barwałd Dolny (północny zachód) oraz Budzów (południowy wschód)

Inwentaryzacjaczęściowa, w latach 2006-2007

Opis: Zespół zapór blokuje obszar pomiędzy nasypem linii kolejowej, drogą, a stromym brzegiem rzeczki Stryszówki (odległość między skrajnymi punktami wynosi w przybliżeniu 145 metrów). Po obu stronach nasypu umieszczono po trzy rzędy zębów, samą linię kolejową blokowały dwuteowniki umieszczone pomiędzy dwoma masywnymi blokami żelbetu. Badania terenowe wskazują, iż zapora była budowana w krótkich odcinkach, nigdy nie stanowiła na całej długości ponad stu metrów zwartej konstrukcji, np. w miejscu przecięcia drogi wykopano rów. Najciekawszy jej odcinek stanowi fragment ?zębów? umieszczony w korycie rzeki. W celu uzyskania swobodnego przepływu wody, właściwa zapora została podniesiona względem fundamentu wybetonowanego w dnie. W 1945 roku żołnierze radzieccy nie mieli większych problemów z pokonaniem słabego oporu Niemców i przekroczeniem zapory. Rów przykryto belkami, a później zasypano. Podobna przeszkoda przeciwpancerna została zbudowana w Budzowie, lecz pozostały z niej relikty w postaci jedynie kliku zębów.

Wizualizacja południowego fragmentu zapory przeciwpancernej w Stryszowie aut. Dariusz Pstuś

 Zagrożenia: w związku z wezbraniami Stryszówki i zanieczyszczeniem jej koryta zapora okresowo tamuje swobodny przepływ wody. W związku z tym podejmowane są w mniejszym lub większym zakresie próby jej zniszczenia.

Galeria zdjęć: w przygotowaniu