Cel działalności grupy Cztery Historie

Cel działalności grupy Cztery Historie zogniskowany jest wokół materialnych i niematerialnych składników dziedzictwa kulturowego, i zmierza do:

 1. Objęcia obiektów, zespołów obiektów oraz krajobrazów kulturowych skuteczną i wszechstronną ochroną i opieką,
 2. Zbudowania w społeczeństwie pozytywnego nastawienia do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz potrzeby jego ochrony,
 3. Włączanie obiektów zabytkowych w kulturalne, społeczne i gospodarcze życie społeczeństwa,
 4. Rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie badań i ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Cele powyższe realizujemy poprzez:

 • prace eksploracyjne i badawcze,
 • działania promocyjne,
 • opiekę nad obiektami zabytkowymi i ich udostępnianie dla potrzeb ruchu turystycznego,
 • popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym wiedzy o materialnych i niematerialnych śladach przeszłości.

Jednocześnie pragniemy wspierać działania na rzecz środowiska naturalnego, szerzenia wiedzy ekologicznej i wprowadzanie w życie zasad ochrony środowiska, rozwoju kultury, kultury fizycznej, krajoznawstwa oraz rekreacji przez turystykę, popularyzowania walorów turystycznych Polski, jako zbieżnych z naszymi dążeniami.

Projekty realizowane przez grupę Cztery Historie

1. Badania niemieckich fortyfikacji z lat 1924-1944 znajdujących się nad rzeką Odrą – Pozycja Odrzańska (Oderstellung)

Badania rozpoczęto w 2008 roku w ramach pierwszych wyjazdów, podczas których rozpoczęto inwentaryzację budowli. Oprócz badań terenowych prowadzona jest na szeroką skalę kwerenda materiałów źródłowych, znajdujących się w Polskich oraz zagranicznych archiwach. Do tej pory ukazały się następujące opracowania:

 1. Leonowicz P., Pstuś D., Podsumowanie inwentaryzacji zachowanych elementów wyposażenia niemieckich obiektów fortyfikacyjnych Pozycji Odry z lat 1930-32, maszynopis, Kraków 2009.
 2. Sabien S., Pozycja Odrzańska w rejonie Krosna Odrzańskiego – krótkie uzupełnienie, Odkrywca 2/2010, s. 66.
 3. Pstuś D., Sabien S., Der friedensmäßige Oderausbau im Bereich der Festungskommandantur Küstrin in den Jahren von 1931 bis 1933, Fortifikation 31 2017, s. 93-112.

Celem projektu jest waloryzacja wszystkich obiektów wchodzących w skład umocnień Pozycji Odrzańskiej i przedstawienie postulatów konserwatorskich. Cel realizowany jest poprzez sukcesywną inwentaryzację zachowanych obiektów, a w przypadku obiektów zniszczonych – rysunkową rekonstrukcję oraz pozyskiwanie źródeł do badań nad historią rozwoju i budowy ww. umocnień. Planowane jest opublikowanie wyników badań w formie monografii pozycji.

W skład zespołu wchodzą: Dariusz Pstuś, Sascha Sabien, Piotr Leonowicz, Wojciech Opyrchał oraz osoby współpracujące z grupą.

Status projektu: w trakcie realizacji.

Planowany czas zakończenia: grudzień 2020 roku.

2. Góra Śmiadowska – badania zespołu umocnień Pozycji Pomorskiej

Badania rozpoczęto w 2008 roku. Impulsem była informacja o planowanym zasypaniu pozostałości umocnień, w skład których wchodzi sześć obiektów wybudowanych w latach 1933-1936, połączonych podziemną komunikacją. W trakcie badań uzyskano szereg informacji, które pozwoliły na przygotowanie dwóch artykułów omawiających konstrukcje oraz wyposażenie schronów. Ze względu na niedostępność niektórych partii obiektów – badania zakończą się w momencie odsłonięcia wszystkich pomieszczeń, ich zinwentaryzowania oraz opracowania rysunkowego.

 1. Pstuś D., Grupa Warowna „Góra Śmiadowska”, „Odkrywca” nr 11 2010, s. 59-63.
 2. Pstuś D., Cztery Historie” na Górze Śmiadowskiej. Podsumowanie badań fortyfikacji Pozycji Pomorskiej w rejonie Łączno-Dąbrowica, „Odkrywca” nr 3 2014, s. 58-64.

W skład zespołu wchodzą: Dariusz Pstuś, Sascha Sabien, Krzysztof Michalak, Piotr Leonowicz oraz osoby współpracujące z grupą.

Status projektu: w trakcie realizacji.

Planowany czas zakończenia: nieznany, prace prowadzone na terenie Góry Śmiadowskiej przez zarządców nie mają określonego harmonogramu.

Warto przeczytać: https://4historie.pl/grupa-cztery-historie-podsumowanie-2016-roku/