Cel działalności grupy Cztery Historie

Działania nasze, zogniskowane wokół materialnych i niematerialnych składników dziedzictwa kulturowego, zmierzać mają do:

  1. objęcia obiektów, zespołów obiektów oraz krajobrazów kulturowych skuteczną i wszechstronną ochroną i opieką,
  2. zbudowania w społeczeństwie pozytywnego nastawienia do dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz potrzeby jego ochrony,
  3. włączanie obiektów zabytkowych w kulturalne, społeczne i gospodarcze życie społeczeństwa,
  4. rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie badań i ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Cele powyższe realizujemy poprzez:

  • prace eksploracyjne i badawcze,
  • działania promocyjne,
  • opiekę nad obiektami zabytkowymi i ich udostępnianie dla potrzeb ruchu turystycznego,
  • popularyzowanie wiedzy historycznej, w tym wiedzy o materialnych i niematerialnych śladach przeszłości.

Jednocześnie pragniemy wspierać działania na rzecz środowiska naturalnego, szerzenia wiedzy ekologicznej i wprowadzanie w życie zasad ochrony środowiska, rozwoju kultury, kultury fizycznej, krajoznawstwa oraz rekreacji przez turystykę, popularyzowania walorów turystycznych Polski, jako zbieżnych z naszymi dążeniami.